۱۳۹۰ خرداد ۶, جمعه

نزديكي از راه مقعد


نزديكي از راه مقعد

وقتي از ٥٠ درصد زناني آه آميزش مقعدي داشته اند نظر خواهي شد، تنها ١٠ درصد آنان آنرا قابل قبول گزارش آردند. دليل آنان نامطلوب بودن و يا دردناك بودن آن در ابتداي کار بيان شد. اگر همان درصد از زنان آميزش مهبلي را نيز بدليل اينكه در ابتدا دردناك و ناراحت آننده است ترك مي آردند تعداد زيادي از زوجين آميزش مهبلي نيز انجام نمي دادند. زنان حاضر به آميزش مهبلي هستند زيرا اين چيزي است که از آنها انتظار مي رود، آنها حاضر به انجام آميزش از طريق مقعد نيستند زيرا اين کار يك فعاليت سكسي نرمال و عادي نيست. وقتي که مقاربت مقعدي به درستي انجام شود اين کار براي هر دو زوج خيلي لذت بخش خواهد بود. همچنين در نظر عامه يك موضوع سودمند جلوه مي کند  ممكن است دلايل آن ١٠ درصدي که آميزش مقعدي را خوب گزارش کرده بودند، متفاوت باشد. آنان ممكن است احساس شديدي نسبت به اين کار دردناك داشته باشند بطوري که بعضي از زنان کارهاي دردناك را لذت بخش مي يابند، بعضي ديگر ممكن است دريابند که آميزش مقعدي بهتر از آميزش مهبلي است. بعضي از زنان دوست ندارند مهبل و اندام تناسليشان لمس شود. بعضي ديگر از زنان ممكن است وسايل کنترل حاملگي در دسترس نداشته باشند و يا اينكه به آنها اعتماد نداشته باشند. آميزش مقعدي به آنان اجازه مي دهد که از صميميت آميزش لذت ببرند بدون خطر احتمال حاملگي.(حاملگي در اين حالت هم با احتمال خيلي کم امكان پذير است ولي به اندازه زماني که مني وارد رهم مي شود نيست). زناني که اين چيزها را هم در مورد آميزش مقعدي مي دانند ممكن است باز هم از آن منصرف شوند اگر در گذشته اين کار را درناك تجربه کرده باشند


سكس مقعدي داراي ضمائم منفي اي است که آنرا لكه دار مي آند. ما از هنگامي که سن کمي داشتيم آموزش داده شديم که مقعد خيلي کثيف و نامطبوع است. ما احساست خيلي منفي در مورد حرکت روده درك مي کنيم. والدين ما خيلي مشتاق بودند که ما از توالت استفاده کنيم بدليل اينكه آنها مجبور نباشند که کهنة کثيف ما را عوض کنند، بطوري که بزرگسالان معمولاَ خيلي ناراحت بودند از اينكه مقعد ما را لمس کنند يا اينكه کسان ديگري آنرا لمس آنند. بيشتر مردم از اينكه مدفوع خود يا شريكسان را لمس کنند مي ترسند. ماداميكه روده بزرگ مي تواند خانة تعداد زيادي باکتري نامطبوع باشد، حضور اين باکتريهاي نرمال نمي تواند خطري براي سلامتي ما باشد در مدتي که ما سالم هستيم و مراقب بهداشت هستيم. ما مي توانيم ايدز و هپاتيت از يك شريك آلوده بگيريم به همين دليل سكس مطمئن خيلي مهم است 
عليرغم احساسات منفي اي که ما در برابر مقعدمان داريم، بعضي از مردم احساس رضايت و لذت مي کنند وقتي که مقعدشان لمس شود و يا مورد نوازش قرار گيرد. تا زمانيكه آن صداهاي مسخره و منحرف از خود ايجاد مي کند بعضي از مردم ممكن است از حرکت روده شان (باد روده) لذت ببرند. چه تعداد که از روي رضايت بعد از حرکت روده مي کشيد؟ بطوري که بچه ها، تعداد زيادي از مردم چه زن چه مرد از تماس با مقعدشان و وارد شدن چيزي در آن احساس لذت مي آنند. بچه ها خيلي کنجكاو هستند و کاوش کردن مقعدشان براي آنها متفاوت از کاوش بينيشان نيست. يك دختر خيلي دوست دارد آگاهانه دربارة مقعدش کاوش کند قبل از آنكه بخواهد اين کار را در مورد مهبلش انجام دهد و اين بدليل آنست که هر روز چند بار از آن استفاده مي کند. مقعد غني از تعداد زيادي پايانة عصبي است. به همين دليل جاي شگفتي نيست که تعداد برانگيختگي مقعد را لذت بخش مي يابند. در بعضي مواقع، اشتغال ذهني والدينمان براي داشتن بهداشت زيادي از مردم- شايد هم بطور پنهاني مناسب، ممكن است باعث توجه زياد ما به مقعدمان شود
 ماداميكه مقعد اغلب اوقات به تحريك جنسي حساس است، طراحي نشده است براي وارد کردن هر چيزي در آن. آن يك راه خروجي است. مقعد مانند مهبل قابلت روانكاري توسط خودش را ندارد، و ممكن است انقباض عظلاني دردناکي از خود نشان دهد وقتي که چيزي وارد آن مي شود. به همين دليل نياز به روغنكاري زياد و صبر و شكيبايي دارد. روغن کاري زياد به چيزها اجازه مي دهد که بدون ناراحت کردن بافتهاي ظريف مقعد، به درون آن ليز بخورند. صبر زيادي لازم است زيرا بيشتر اوقات عضلات مقعد به آرامي قبول مي کنند که منقبض نشوند وقتي که جسمي بجاي بيرون آمدن از آن به درون آن مي رود. زماني که مقعد يك زن به يك انگشت يا آلت شق شده اجازه مي دهد به سرعت واردش بشود، ممكن است وقتي بدن او مي خواهد جسم مزاحم را به بيرون بياندازد، به سرعت او درد شديدي را حس کند، بطوري که مقعد به اينصورت طراحي شده است. دقيقاَ شبيه عكس العمل دهان وقتي که چيزي به گلو مي خورد. بنابراين يك روان کنندة خوب بخريد و آنرا در کنار خود قرار دهيد، اگر مي خواهيد از سكس مقعدي به اندازة کافي لذت ببريد. براي يك شخص آسان و راحت نيست که مقعد خود (زن يا مرد) و يا شريكش را لمس کند وقتي احساس کند که آن کثيف است. زن ممكن است به همين دليل به شريكش اجازه ندهد که مقعدش را لمس کند. اغلب مردم هراس قوي اي دارند از اينكه با مدفوع تماس داشته باشند. بنابراين زوجين بايد قبل از آميزش مقعدي، مقعد و در صورت امكان روده بزرگ را خوب بشويند. اگر عمل دخول را انجام نمي دهند و يا از دستكشهاي لاستيكي و يا کاندوم استفاده مي کنند نياز به شستن مقعد نيست. با همديگر به حمام برويد و يكديگر را بشوئيد و تحريك کنيد. از يك صابون مسطح و آب براي شستن مقعد استفاده آنيد. با ملايمت نوك يك انگشت را وارد مقعد زن بكنيد تا درون آنرا بشوئيد. آرام باشيد و با مهرباني رفتار کنيد. با يكديگر بازي کنيد. اگر تصميم به دخول در مقعد داريد و نگران تماس با مدفوع هستيد، خيلي آرام و با مهرباني يك انگشت چرب خود را به درون مقعد کنيد و باقي ماندن مدفوع در آنرا بررسي کنيد، اگر بخواهيد مي توانيد از دستكش هاي لاتكس يا لاستيكي استفاده کنيد، اگر هيچ چيز نيافتيد مي توانيد از يك تنقية کوچك آب گرم استفاده کنيد. مراقب باشيد که با تنقيه آب زيادي وارد معده نكنيد چون اين کار ممكن است بعداَ باعث ورم معده و معده درد بشود. يك پيمانة آب براي شستن رودة بزرگ کافي است. مخزن تنقيه ها خيلي قوي هستند و باعث ايجاد ناراحتي در سكس مي شوند. ممكن است يك بطري براي اين کار مورد استفاده قرار گيرد اگر در ابتدا آن با آب صاف پر شود. وقتي هر دو شريك احساس کردند که تميز و آماده هستند بايد به دنبال يك جاي گرم بگردند که راحت باشند و کاوش کنند  اولين مراحل شامل ماساژ مقعد مي شوند. معمولاَ در ابتدا اگر مقعد لمس شود از ورود ممانعت مي کند. قبل از ورود هر چيزي لازم است ابتداعاَ ماهيچه هاي مقعدي شل بشوند. خيلي از مردم از اينكه شخصي به مقعد آنان دست بزند احساس ناراحتي مي کنند و زمان نياز دارد تا ياد بگيرند که آرام باشند و احساس لذت بكنند. در ابتدا مقعد را با يك روان کننده که بيشتر آن آب است و يا با بزاق روانكاري کنيد. حلقة اطراف سوراخ را با ملايمت و با يك حرکت سبك دايره اي نوازش دهيد. با ملايمت بر روي حلقة اطراف سوراخ و سوراخ فشار بياوريد اما وارد آن نشويد، اين کار را تا زماني که احساس کرديد که ماهيچه هاي مقعد شل شدند و سوراخ آن کمي باز شد ادامه دهيد. در اغلب اوقات ماساژ مهبل و يا انجام تحريك چوچوله با دهان به شما براي ماساژ مقعدي کمك مي کند. ماساژ مقعد مي تواند ماساژ اندام تناسلي و يا تحريك چوچوله با دهان را افزايش دهد، و برانگيختگي سكسي و لذت بردن او حواس زن را از تمرکز بر روي ماساژ مقعدي پرت کند. براي هردو شريك لازم است که شل باشند و احساس راحتي بكنند.
 
اگر شما با عجله يا با فشار اين کار را بكنيد آن کار نمي آند. ممكن است چندين جلسه يا هفته وقت لازم باشد تا
زن احساس راحتي کند بوسيلة هريك از روشهاي برانگيختگي مقعد. آرام و صبور باشيد  اگر زن به آميزش مقعدي عادت داشت و شما به زمان و حالت شل شدن مقعد آشنايي داشتيد و مقعد منقبض نبود، شما مي توانيد کاوش مقعد را شروع کنيد. سوراخ مقعد و روده بسيار حساس هستند و مراقب باشيد که اشيايي که وارد آن مي کنيد صيقلي باشند و فاقد هر نوع لبة تيز باشند.
ناخن انگشتهايتان را بگيريد. دستكشهاي لاتكس يا لاستيكي به دست کنيد اگر مي خواهيد انگشت يا انگشتهايتان راحت تر وارد بشوند. حلقة اطراف سوراخ و سوراخ مقعد را ماساژ دهيد و منتظر بمانيد که شل شده و باز شود. وقتي که اين اتفاق افتاد، شروع به فشار دادن اندکي از نوك يك انگشتتان به داخل بكنيد. اگر احساس کرديد که سفت و منقبض شد، توقف کنيد، انگشتتان را بيرون بياوريد و ماساژ دادن مقعد را براي يكي دو دقيقة ديگر از سر بگيريد. اگر مقعدش شل شد مجدداَ نوك انگشتتان را وارد آن بكنيد. آرام باشيد و سعي نكنيد کل انگشتتان را در ابتدا
وارد بكنيد. در حقيقت قبل از اينكه مقعد سفت شود فقط يك قسمت کوچك از انگشت ممكن است وارد بشود. اگر شما در ابتدا با سرعت وارد شويد ممكن است زن احساس ناراحتي زيادي بكند، زمان را از دست مي دهيد و اين ممكن است پايان کاوش مقعدي تان باشد. زن مي تواند وقتي که مقعدش سفت مي شود را حس کند و ياد بگيرد که آنرا شل کند. اين موضوع که زن ياد بگيرد که چطور مقعدش را شل کند وقتي که اشياء بزرگتري وارد مقعدش مي شود خيلي بدرد مي خورددر ابتدا شما بايد انگشتتان را بدون حرآت به اطراف وارد کنيد. شما مي خواهيد شرايطي را بوجود آوريد که او فقط احساس کند که شيئي درون مقعدش است. وقتي که او ارگاسم را تجربه مي کند، احتمالاَ از اينكه احساس کند شيئي درون مقعدش است، لذت مي برد. وقتي زن احساس راحتي کرد و مقعدش شروع به گشاد شدن شد، به آرامي شروع به بيرون و درون کردن انگشت و حرکت دوراني آن بكنيد. با ملايمت شروع به هل دادن سوراخ مقعد به سمت بيرون بنمائيد. وقتي که زن ياد گرفت که از بودن يك انگشت در داخل مقعد لذت ببرد، شروع به وارد کردن دومين انگشت بنمائيد. هميشه آرام باشيد و مطمئن باشيد که او شل و راحت است
 
موقعي که شما دو انگشت را وارد کرديد ممكن است که بخواهيد از بات پلاگها استفاده کنيد تا به او کمك کنيد تا گشاد تر شود. بات پلاگها آلتهاي مصنوعي مخروطي شكل با يك پايه قيفي هستند. مخروطها به شما اجازه مي دهند که به آرامي مقعد را گشاد کنيد. پاية قيفي آن از سر خوردن آن به درون روده جلوگيري مي کند. هرگز شما نبايد چيزي را که فاقد پاية قيفي است به داخل مقعد بكنيد، چونكه ممكن است که رودة بزرگ آنرا به درون خود بكند که در اينصورت بيرون کشيدن آن کار بسيار دشواري است و نياز به يك رفتن ناراحت کننده به دکتر خواهيد داشت. بات پلاگ ها در اندازه هاي مختلفي موجود هستند، از اندازة يك انگشت باريك و قلمي گرفته تا اندازة يك مشت بزرگ آن وجود دارد. براي اکثريت مردم يك بات پلاگ با سايز کوچك تا متوسط که قطري بين ٠.٥ تا ١.٥ اينچ دارند ماموريت را خوب انجام مي دهند. براي زناني که دوست دارند که احساس شديدي بكنند که اشياء بزرگي درونشان وارد شده، آسمان هم کم است. آلت هاي مصنوعي مردانة سيلكوني بهترين انتخاب هستند زيرا صيقلي و انعطاف پذيرند و به راحتي هم تميز مي شوند. بهتر است که يك کاندوم بر روي بات پلاگ يا آلت مصنوعي بكشيد. اين کار باعث راحت تميز شدن و محافظت از آلات غير سيلسكوني مي شود


براي استفاده از بات پلاگ، ابتدا بكمك انگشت يا انگشتانتان مقعد را ماساژ بدهيد و آنرا گشاد کنيد. موقعي که شما براحتي قادر بوديد که دو انگشتتان را وارد مقعد بكنيد، بات پلاگ کوچك را در مدخل ورودي مقعد زن قرار بدهيد و سپس بوسيلة يك انگشت مقداري بر روي آن فشار بياوريد. سپس به مقعد او اجازه دهيد که بات پلاگ را به عقب پس بزند. سپس آنرا دوباره فشار دهيد. فقط از يك انگشت براي فشردن بات پلاگ استفاده کنيد تا از اعمال فشار بيش از حد جلوگيري شود. اين فرآيند را خيلي آرام تكرار کنيد، اگر مقعد زن اجازه داد از بات پلاگهاي بزرگتري
استفاده کنيد. سعي کنيد چوچول هاش را در حين اين کار نوازش کنيد. با صبر و شكيبايي پاية باريك بات پلاگ بايد به داخل سر بخورد و در آنجا بماند. بات پلاگهاي باريك و نازك بخوبي بات پلاگهاي آلفت تر در آنجا نمي مانند، بدليل اينكه تقريباَ قطر پاية آنها به کلفتي بزرگترين قسمت مخروطي شان نيست. يكبار در هنگامي که پلاگ داخل است آنرا رها کنيد و با زن معاشقه کنيد. تحريك چوچوله با دهان را انجام دهيد و يا اگر زن دوست دارد آميزش مهبلي را انجام دهيد. رساندن زن به ارگاسم خيلي مهم است. به او اجازه دهيد که از احساس وجود شيئي درون مقعدش در حين ارگاسم لذت ببرد. بعد از يكي دو دوره شما مي توانيد شروع به بيرون و درون کردن بات پلاگ بنمائيد و مقعد را بر بيانگيزيد. بعد از انجام معاشقه، اگر زن وقتي که بات پلاگ درونش قرار دارد راحت است، اجازه بدهيد براي مدت ٥ تا ٢٠ دقيقه پلاگ درون مقعد بماند تا به مقعد کمك کنيد تا به اين شرايط براي گشادي بيشتر عادت کند. زنان زيادي هستند که وقتي که بات پلاگ درونشان است احساس خوبي دارند.
بهتر است که آنرا حتي براي مدت زماني بيشتري درون آن نگه داريد اگر اين کار سخت و ناراحت آننده نشده. وقتي اين آار تمام شد پلاگ را بيرون بياوريد و آنرا شسته و براي استفاده هاي بعدي خشك آنيد. وقتي زن به استفاده از پلاگ کوچك عادت کرد، از بات پلاگ متوسط استفاده کنيد. ممكن است در هنگام استفاده از پلاگ متوسط شما براي آمادي سازي مقعد نياز به استفاده از بات پلاگ کوچك داشته باشيد. آرامش اعصاب داشته باشيد از با اين کار تفريح کنيد. هدف گرا نباشيد  براي آماده سازي براي آميزش مقعدي، اگر شما مرد هستيد احتمالاَ نياز به خريدن يك آلت مصنوعي به اندازة آلت خود داريد. استفاده از يك آلت مصنوعي، به شما کمك مي آند که در هنگام دخول،کنترل بيشتري بر فشاري که اعمال مي کنيد و ميزان حرآتتان داشته باشيد. يكي از آنان که پاية قيفي شكل دارد را بگيريد تا نتواند به داخل ليز بخورد. نوع سيليكوني آن گران هستند ولي بهترين هستند. در ابتدا به آرامي بكمك انگشتان و بات پلاگ مقعدش را از هم باز کنيد، سپس به آرامي و با ملايمت آلت مصنوعي را وارد آن بكنيد. در ابتدا فقط به او اجازه دهيد که گشاد شود.
آلت مصنوعي پاية کوچك ندارد بنابراين مقعد زن بايد در کل زمان گشاد باشد، اين ممكن است براي زن سخت باشد، به او اجازه دهيد تا خود را با گشادي ثابت تنظيم کند. وقتي او راحت و شل شد، به آرامي آلت مصنوعي را حرکت بدهيد. در ابتدا خيلي آرام اين کار را بكنيد. به زن اجازه بدهيد که در نحوة حرکتتان شما را راهنمايي آند، بطوريكه هميشه مطمئن باشيد او به سوي ارگاسم مي بريد  هر موقع تصميم به آميزش مقعدي گرفتيد زن بايد عادت داده شود به آميزش مقعدي اي که هميشه از آن هراس دارد. او بايد از آسيب رسيدن به مقعدش هراس نداشته باشد، او بايد نظر خوشايندي در مورد وارد شدن آلت شما در مقعدش داشته باشد. در ابتدا مقعدش را بوسيلة انگشتان و
بات پلاگ آماده آنيد، آرام باشيد، يك عصر آامل و يا يك روز را براي اين فرصت ويژه برنامه ريزي آنيد. در حين داخل آردن آلتتان، زن بايد مقداري از آلت را که درونش مي آنيد و حرآت شما تحت کنترلش داشته باشد، بنابراين او نياز دارد که در بالا باشد و يا بصورت چهار دست و پا بر روي دستان و زانوهايش باشد، او نياز دارد که با پائين آوردن خودش و يا با عقب بردن خود (در حالت چهار دست و پا) بر روي آلت شما قرار بگيرد. او بايد باز و پذيراي آلت شما باشد، در مقابل شما آلت خود را به درون او فشار دهيد، وقتي که سر آلت شما وارد آن شد، او
بايد براي مدت يكي دو دقيقه صبر کند و آرام باشد و خود را شل کند، تا مقعد گشاد شود و بدنش حرارت بدن شما را احساس کند، وقتي که احساس راحتي کرد، مي تواند که باقيماندة آلت را به درون خود راه بدهد، دوباره نياز دارد که کمي صبر کند و خود را شل کند. آرام باشيد، 
 
احساسات مي توانند خيلي شديد باشند، درحالي که مشغول انجام اين کارها هستيد، اگر يكي از شما پستانها و چوچوله را ماساژ دهيد به زن کمك مي کند. اگر قبلاَ او را حد ارگاسم رسانده باشيد، در هنگام نفوذ او شل تر خواهد بود و بيشتر پذيراي شما خواهد بود، اگر او يكبار به ارگاسم رسيد آنرا به سوي ارگاسم ديگر بياوريد
هميشه تمرين کارها را کامل تر مي کند. اگر شما مي خواهيد که سكس مقعدي يك جنبة لذت بخش از رابطة شما باشد، شما نياز به صرف وقت داريد تا او را آماده کنيد و اين کار را براي او دلنشين کنيد. اگر شما نوعي از انواع سكس مقعدي را هفته اي يكبار يا بيشتر نداشته باشيد، براي شما سخت خواهد بود که به آن عادت کنيد و مقعدتان را براي دخول آماده کنيد. اگر شما اغلب آنرا انجام نمي دهيد نياز داريد که دوره هاي زماني بلند تري را براي آن برنامه ريزي کنيد وقتي شما مي خواهيد آنرا انجام دهيد، شما مي توانيد به اين صورت ترسيم کنيد که ١٥ دقيقه در هر دوهفته و يا ٢ ساعت در هر ماه. با تمرين و تكرار شما در مي يابيد که به همان اندازه اي که قبلاَ براي آماده سازي مقعد بمنظور آميزش مهبلي کار مي کرديد نياز نداريد، اگرچه شما ممكن آن کارها را بكنيد چون از آن لذت مي بريد. تعدادي از زنان با تجربه به اين نتيجه رسيده اند که آنها فقط نياز دارند که مقدار کمي روان کننده به آلت شريكشان بمالند و سپس آنان آماده براي دخول هستند. اين مورد وقتي که آميزش مقعدي قسمت منظمي از رابطة شما باشد، خيلي محتملتر است. اگر شما آميزش مقعدي را براي زمانهايي که آن لذت بخش است نگه داريد، در اين مدت پي مي بريد که شما نياز به صرف وقت بيشتري براي آماده کردن بدنتان داريد  زنان در هنگامي که استمناء مي کنند نيز مي توانند مقعدشان را بربيانگيزانند. اين موضوع براي مجردين و زوجين صادق است. برانگيختن مقعد
مي تواند احساسات در هنگام استمنا و ارگاسم را تشديد کند. بعضي از زنان ممكن است برانگيختن مقعد را کليد ارگاسم در حين استمنا بدانند.
شما مي توانيد انگشتان، آلت مصنوعي و يا بات پلاگ را در مقعد خود وارد کنيد. زناني که مي خواهند شريكشان را در حين سكس مقعدي غافلگير کنند مي توانند بدنشان را قبلاَ آماده کنند. اگر يك زن از برانگيختن مقعدش وقتي تنهاست، احساس راحتي مي کند، وقتي که شريكش اين کار را انجام مي دهد احساس راحتي بيشتري خواهد آرد
 
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر